ZARTARE (read:"zartar")

I was born in Bratislava (Slovakia), where I live and create. I started during my high school studies by drawing postcards from Bratislava and writing poems ... these were relatively unpublishable texts, later there were more poems that came out of advancing time, they matured with me. I believe that they will evoke in you feelings similar to those I feel, and I put into them the hope that love and the desire for a better world and justice will eventually prevail over evil or hatred. 


Art gives me the opportunity to leave the reality of everyday life, it takes me to other dimensions that create a new world of surprising situations and moments. The feelings I experience while creating are indescribable and give me great hope and joy. They get on, they live forever. These are infinite values ​​that will last forever in each of you if you open your hearts to sincerity and true humanity. 

Love people and live for your ideals ... 

ZARTARE (čítaj:"zartar")  

Narodil som sa v Bratislave na Slovensku, kde žijem aj tvorím.  Začal som počas stredoškolského štúdia kreslením pohľadníc Bratislavy a písaním básničiek... boli to pomerne nepublikovateľné texty, neskôr pribudli básne, ktoré vyšli z postupujúceho času, dozreli spolu so mnou. Verím, že vo Vás vyvolajú pocity podobné tým, ktoré cítim, a vkladám do nich nádej, že láska a túžba po lepšom svete a spravodlivosti nakoniec zvíťazia nad zlom, či nenávisťou.

Umenie mi dáva možnosť odísť z reality bežného dňa, dostáva ma do iných dimenzií, ktoré vytvárajú nový svet prekvapujúcich situácií a momentov. Tie pocity, ktoré prežívam pri tvorbe, sú neopísateľné a dávajú mi skvelú nádej a radosť. Dostávajú sa ďalej, ba žijú večne. Sú to nekonečné hodnoty, ktoré pretrvajú navždy v každom z vás, ak otvoríte svoje srdcia úprimnosti a skutočnej ľudskosti.

Majte sa radi ľudia a žite pre svoje ideály...